اثر تغذیه مکمل مس بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی بزغاله‌های اخته شده مهابادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش دام و طیور، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی، قزوین، ایران.

2 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.

3 دانش آموخته مقطع دکتری تغذیه نشخوارکنندگان از دانشگاه زنجان.

4 • دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.

5 دانش آموخته مقطع دکتری فیزیولوژی از دانشگاه تهران.

چکیده

به منظور بررسی اثر مکمل مس بر عملکرد بزغاله‌های مهابادی، از 14 راس بزغاله اخته شده با میانگین وزن 2± 21 کیلوگرم در قالب یک طرح کامل تصادفی با دو تیمار و هفت تکرار (7 رأس بزغاله در هر تیمار) استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد (بدون مکمل مس) و تیمار حاوی مکمل مس (100 میلی گرم مکمل مس به ازای هر رأس در روز) بود. بزغاله‌ها دوبار در روز (ساعت00 : 6 و ساعت00 : 18) و به مدت 90 روز با جیره ای حاوی 70 کنسانتره و 30 درصد علوفه تغذیه شدند. مس به شکل مکمل سولفات مس به صورت سرک در تیمار حاوی مس استفاده شد. اندازه‌گیری خوراک مصرفی به صورت روزانه و وزن بزغاله ها هر دو هفته یک‌بار انجام شد. جهت تعیین فراسنجه های خونی در روزهای مشخص گردید. نتایج نشان داد مصرف مکمل مس در سطوح بالا در جیره بزغاله‌های مهابادی اثر منفی معنی داری بر افزایش وزن روزانه نداشت (05/0<P). قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی و نیز غلظت متابولیت-های خونی شامل تری‌گلیسرید، کلسترول و گلوگز نیز تحت تاثیر استفاده از مکمل مس قرار نگرفت (05/0<P)؛ بر اساس نتایج آزمایش حاضر استفاده از مکمل مس در جیره بزغاله های اخته شده مهابادی به میزان روزانه 100 گرم به ازای هر رأس اثر منفی بر عملکرد و خصوصیات لاشه بزغاله های اخته شده مهابادی نداشت و آنها قادر به تحمل این سطح از مکمل مس در جیره بودند.

کلیدواژه‌ها