بررسی اثر برخی گیاهان دارویی بر رشد و فراسنجه‌های خون گوساله‌های شیرخوار هلشتاین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تغذیه دام ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشیار گروه تغذیه دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

3 دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

این تحقیق به‌منظور بررسی اثر افزودن گیاهان چویر، رزماری و مخلوط آن‌ها بر رشد و فراسنجه‌های خون گوساله‌های شیرخوار هلشتاین متولد شده از گاوهای یک نوبت و چند نوبت زایش انجام شد. تعداد 32 راس گوساله متولد شده از مادرهای زایش اول بامیانگین وزن اولیه 4/30±25/36 کیلوگرم و 32 راس گوساله متولد شده از مادرهای چند نوبت زایش کرده بامیانگین وزن اولیه 36/3±38/37 کیلوگرم از سن چهار روزگی به مدت 60 روز به صورت آزمایش فاکتوریل 42 در قالب طرح کاملاً تصادفی، با جیره‌های آزمایشی شامل: 1- جیره پایه (شاهد) 2- جیره پایه+ 5 درصد چویر 3- جیره پایه+ 5 درصد رزماری 4- جیره پایه+ مخلوط چویر-رزماری تغذیه شدند. خوراک مصرفی و افزایش وزن هر دو هفته یک‌بار اندازه‌گیری شد. غلظت گلوکز، نیتروژن اوره‌ای خون (BUN)، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، آلانین‌ آمینوترانسفراز (ALT)، بتاهیدروکسی بوتیریک اسید (BHBA)، مالون‌دی‌آلدیید (MDA) و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کل (TAC) پلاسمای خون هر 30 روز یک‌بار تعیین شد. نتایج نشان داد که با افزودن چویر و مخلوط چویر-رزماری به جیره گوساله‌ها، خوراک مصرفی (01/0>P)، افزایش وزن روزانه (05/0>P) و وزن نهایی بدن (01/0>P) افزایش یافت. غلظت گلوکز و انسولین خون گوساله‌های دریافت‌کننده جیره‌ حاوی چویر و مخلوط چویر- رزماری نسبت به سایر گروه‌ها بیشتر بود (05/0>P). با جیره حاوی چویر غلظت ALTسرم خون گوساله‌ها کاهش یافت (05/0>P). تیمارهای آزمایشی اثری بر دفاع آنتی اکسیدانی خون گوساله‌ها نداشت. به‌طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از چویر در جیره سبب بهبود عملکرد گوساله‌های شیرخوار متولد شده از گاوهای یک نوبت و چند نوبت زایش کرده شد.

کلیدواژه‌ها