تأثیر افزودن آنتی‌اکسیدان هدفمند 4،2-دی‌نیتروفنل بر بهبود فرا سنجه‌های کمی و کیفی اسپرم قوچ قزل طی فرایند انجماد-یخ گشایی در فصل غیرتولیدمثلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده

میتوکندری بعنوان موتور تأمین‌کننده انرژی اسپرم دارای خواص منحصربفردی از جمله عدم نفوذپذیری آنتی‌اکسیدانت است، به همین خاطر غلظتROS موجود در این اندامک 5 الی 10 برابر غشاء پلاسمایی است. بنابر این محققین آنتی‌اکسیدانی طراحی کردند که توانایی عبور از غشاء میتوکندری را داشته باشد و بتواند ROS موجود در این اندامک را مهار نماید تا آسیب‌های اکسیداتیو وارده بر این اندامک را به حداقل برساند. آنتی‌اکسیدان هدفمند 4،2-دی‌نیتروفنل توانایی عبور از غشاء میتوکندری را دارا است. هدف پژوهش حاضر افزودن سطوح مختلف آنتی‌اکسیدان هدفمند به مایع منی جهت پاک‌سازی میتوکندری از گونه‌های فعال اکسیژن، کاهش آسیب‌های ناشی اکسیداسیون جهت بهبود تحرک اسپرم و زنده‌مانی اسپرم است. در این مطالعه از 8 رأس قوچ نژاد قزل با سن 2 سال، بوسیله واژن مصنوعی در اوایل فصل بهار اسپرم‌گیری شد، پس از ارزیابی اولیه نمونه‌ها در صورت نرمال بودن باهم مخلوط شده و پس از رقیق‌سازی سطوح0، 25/0، 5/0، 75/0 و 1 نانومولار 4،2-دی‌نیتروفنل به نمونه‌ها افزوده‌شد. پس از 2 ساعت سردسازی، نمونه‌ها منجمد شدند. پس از یک ماه نمونه‌ها ذوب شده و از نظر پارامتر‌های حرکتی، زنده‌مانی، سلامت غشاء، اسپرم ناسالم و میزان لیپید‌پراکسیداسیون اندازه‌گیری شدند. بر اساس نتایج بدست‌آمده افزودن 5/0نانومولار سبب افزایش معنی‌دار (05/0 >P) پارامترهای حرکتی و کاهش اسپرم‌های ناسالم و همچنین سطوح 5/0و75/0 نانومولار سبب افزایش معنی‌دار زنده‌مانی و افزایش معنی‌دار سلامت غشا و کاهش میزان لیپید پراکسیداسیون شد (05/0 >P).

کلیدواژه‌ها