بررسی تأثیر گوانیدینواستیک اسید(GAA) و روش های مدیریت تولید مثل بر عملکرد گله مرغ مادر گوشتی سویه تجاری راس 308

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

2 استاد گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و و شیلات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

3 استاد علوم دامی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

4 استاد گروه علوم دامی، ، دانشکده علوم دامی و و شیلات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

10.22092/asj.2020.351397.2088

چکیده

چکیده:
این پژوهش جهت بررسی تأثیر مکمل خوراکی گوانیدینو استیک اسید(GAA)و روش های مرسوم مدیریت تولید مثلی بر باروری گله‌های مادر گوشتی سویه تجاری راس308 در قالب طرح کاملاً تصادفی به روش فاکتوریل با سه سطح گوانیدینو استیک اسید ( 0 ،0/12 ، 0/16در کیلوگرم جیره) و سه روش مدیریت تولید مثلی (فاقد اعمال روش، اسپایکینگ و اسپایکینگ داخلی) و 6 تکرار(پن) که در هر پن 8 قطعه مرغ و یک خروس قرار داده شده بود(مجموعا ً 486 پرنده) به انجام رسید. در این مدت صفات عملکردی (تولید تخم مرغ، وزن تخم‌مرغ ، وزن توده تخم‌مرغ و ضریب تبدیل غذایی) اندازه‌گیری و مشخص شدکه مقدار (GAA) در سطوح0/12 و 0/16 گرم در کیلوگرم جیره بر صفات ذکر شده اثرات منفی داشت(0/05>p). علاوه بر این استفاده از روش‌های مختلف مدیریت تولیدمثل نیز اثر معنی‌دار بر صفات تولیدی نداشت. اثرات متقابل سطوح متفاوت این دو عامل نیز تأثیر معنی‌دار بر صفات فوق نداشته وهمچنین سطوح مختلف عوامل مذکور و اثرات متقابل آن‌ها بر صفات تولیدمثلی(درصد باروری و درصد تفریخ) نیز تأثیر معنی‌دار نداشت. اثر سطح 0/12 گرم در کیلوگرم (GAA) بر غلظت نیتریک اکساید معنی‌دار بوده (0/05>p ) و بالاترین غلظت نیتریک اکساید خون در این سطح مشاهده شد. بر اساس نتایج این تحقیق مشاهده شد که استفاده از سطوح متفاوت (GAA) واعمال روش های مدیریت تولیدمثل نتوانست سبب بهبود عملکرد تولیدی و تولیدمثلی در مرغ‌های مادر گوشتی شود.

کلیدواژه‌ها