شناسایی جایگاههای صفات کمی کنترل کننده وزن بدن روی کروموزوم شماره 3 در بلدرچین ژاپنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 دانشیار ژنتیک و اصلاح دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 ژنتیک و اصلاح دام، گروه علوم دامی و بیوانفورماتیک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

10.22092/asj.2021.355323.2163

چکیده

هدف از این مطالعه شناسایی QTL‌های صفات وزن بدن روی کروموزوم 3 بلدرچین ژاپنی در قالب طرح تلاقی چهار نسلی بر پایه دی‌آلل کراس بود. بدین منظور چهار سویه Wild، A and M Texas، Italian و Tuxedo بلدرچین ژاپنی دو به دو و رفت و برگشتی تلاقی داده شده و نسل اول ایجاد شد. سپس از تلاقی پرندگان آمیخته نسل اول، نسل‌های بعدی شامل دوم، سوم و چهارم ایجاد شدند. داده‌های فنوتیپی شامل اندازه‌گیری‌های وزن بدن از تولد تا 45 روزگی با فاصله ۵ روز در نتاج حاصل از والدین انتخابی نسل چهارم بودند. والدین نسل سوم و چهارم و کل پرندگان حاصل از والدین انتخابی نسل چهارم (369 پرنده) برای سه نشانگر ریزماهواره‌ای واقع بر کروموزوم 3 تعیین ژنوتیپ شدند. برآورد اثرات نشانگرها و مؤلفه‌های واریانس QTL با سه مدل افزایشی، غالبیت و افزایشی-غالبیت نشانگرها با رویه AI-REML نرم‌افزار GVCBLUP انجام شد. در برآورد آثار نشانگرها نقطه‌ای که بالاترین میزان آماره F را دارا بود به عنوان مکان QTL گزارش شد. نتایج این تحقیق بیانگر وجود حداقل یک مکان ژنی (QTL) با اثرات افزایشی مرتبط با صفات وزن 5، 10، 20 و 40 روزگی در ابتدای کروموزوم و برای صفات هچ، 15، 25، 30، 35 و 45 روزگی در موقعیت 38 سانتی‌مورگان کروموزوم 3 بودند. همچنین در مدل غالبیت QTL‌های معنی‌دار برای اکثر صفات به جز 25 و 35 روزگی در ابتدای کروموزوم 3 قرار داشتند. درصد تغییرات بواسطه اثرات افزایشی و غالبیت نشانگر‌‌‌ها در تظاهر فنوتیپی صفات وزن بدن در دامنه 3/1 تا 7/8 درصد قرار داشت.

کلیدواژه‌ها