بررسی تاثیر ترکیب ویتامین C و آسپرین بر عملکرد بوقلمون های گوشتی و واکاوی هزینه دوره پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه علوم دامی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار، گروه علوم دامی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استاد، گروه علوم دامی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

10.22092/asj.2022.355893.2177

چکیده

این آزمایش با هدف بررسی تأثیر استفاده از ویتامین ث و آسپیرین در شرایط عادی بر عملکرد، شاخص تولید اروپایی و واکاوی هزینه‌ دوره پرورش بوقلمون‌های گوشتی، اجرا شد. تعداد 288 قطعه جوجه بوقلمون یک روزه نر، سویه BUT6، به صورت فاکتوریل 3×3 (سه سطح صفر، 75 و 150 میلی‌گرم در کیلوگرم آسپیرین و سه سطح صفر، 250 و 500 میلی‌گرم در کیلوگرم ویتامین ث) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار و 8 پرنده در هر تکرار، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که ویتامین ث و آسپیرین تأثیری بر وزن زنده و مصرف خوراک بوقلمون‌ها در طی 12 هفته دوره پرورش ندارد همچنین، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک بوقلمون‌ها در هفته‌های مختلف، به استثنای هفته نهم، تحت تأثیر مکمل‌سازی این افزودنی‌ها قرار نگرفت (05/0<P). در هفته نهم دوره پرورش، جوجه‌های تغذیه شده با ترکیب آسپیرین و ویتامین ث در سطوح 75 و 250، افزایش وزن بیشتر و ضریب تبدیل کمتری نسبت به گروه شاهد نشان دادند (05/0>P). در کل دوره پرورش، بهبودی در افزایش وزن روزانه، مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک جوجه‌های تغذیه شده با ویتامین ث و آسپیرین مشاهده نشد (05/0<P). شاخص تولید اروپایی تحت تأثیر گروه‌های آزمایشی قرار نگرفت (05/0<P). واکاوی اقتصادی دوره پرورش نشان داد که مکمل‌سازی ویتامین ث و آسپیرین تأثیری بر هزینه خوراک هر پرنده در کل دوره، هزینه خوراک به‌ازای هر کیلوگرم وزن زنده و بازدهی خالص ندارد. در مجموع، استفاده از ویتامین ث و آسپیرین در جیره و طی شرایط عادی پرورش بوقلمون‌های گوشتی توصیه نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها