تأثیر افزودن کاه گندم و لاکتوباسیلوس بوخنری بر کیفیت سیلاژ چغندرعلوفه‌ای در کیسه‌های پلی‌اتیلنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قم، ایران

2 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، ،موزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورری، قم، ایران

10.22092/asj.2022.353981.2141

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر افزودن سطوح صفر، 10 درصد و 15 درصد کاه گندم و استفاده یا عدم استفاده از افزودنی میکروبی لاکتوباسیلوس بوخنری بر کیفیت سیلاژ چغندرعلوفه‌ای در کیسه‌های پلی‌اتیلنی، در قالب طرح آماری فاکتوریل 2×3 انجام شد. برای هر تیمار 4 کیسه و در کل تعداد 24 کیسه 25 کیلوگرمی سیلاژ چغندر علوفه‌ای با ترکیب مختلف بعد از آماده سازی به انبار با دمای اتاق منتقل و بعد از 75 روز تمامی کیسه‌ها باز شدند و بلافاصله pH، دما و کیفیت ظاهری آن‌ها بررسی شد. یک نمونه از هر کیسه به آزمایشگاه ارسال و ماده خشک، پروتئین خام، خاکستر، NDF، ADF و ازت آمونیاکی آن‌ها اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد افزودن سطوح 10 و 15% کاه گندم سبب بهبود کیفیت سیلاژ و کاهش pH نسبت به شاهد شد (01/0P<). افزودن کاه گندم تأثیر معنی‌داری بر ترکیبات شیمیایی و پایداری سیلاژ (دما و pH) در هنگام بازکردن داشت (01/0P<). افزودن کاه گندم سبب کاهش اتلاف شیرابه‌ و افزایش کیفیت سیلاژ شد (01/0P<). در کل مناسب‌ترین ترکیب سیلاژ مخلوط شاهد+ 15% کاه گندم بود که از کیفیت بالاتر و ماندگاری بیشتری برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها