نویسنده = حمید رضا پورمیرزایی
عملکرد بره های پرواری تغذیه شده با جیره های غذایی حاوی علوفه هیدرو پونیک

دوره 28، شماره 106، خرداد 1394، صفحه 157-168

سید علیرضا حسینی ابرندآبادی؛ حسن حسینی نسب؛ حمید رضا پورمیرزایی؛ حسن فضائلی