اسانس های آویشن و پونه کوهی در جیره جوجه های گوشتی: اثرات بر عملکرد، شاخص های آنتی اکسیدانی و فراسنجه های بیوشیمیایی خون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه، ایران

3 دانشجوی دکتری تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی اثرات اسانس­های آویشن و پونه کوهی بر عملکرد، خصوصیات لاشه، شاخص­های آنتی­اکسیدانی و فراسنجه­های بیوشیمیایی خون در جوجه­های گوشتی می­باشد. تعداد 216 قطعه جوجه مخلوط سویه راس 308 به طور تصادفی به 6 تیمار با 3 تکرار (در هر تکرار 12 پرنده) اختصاص یافت. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: تیمار شاهد بدون هیچ افزودنی، تیمار شاهد مثبت حاوی 200 قسمت در میلیون ویتامین E، تیمارهای حاوی 200 و 400 قسمت در میلیون اسانس آویشن و تیمارهای حاوی سطوح 200 و 400 قسمت در میلیون اسانس پونه کوهی. نتایج نشان دادند که مکمل کردن جیره با ویتامین E و اسانس­های آویشن و پونه کوهی تاثیری روی متوسط وزن بدن در سن 42 روزگی نداشت، اگرچه تیمار 400 قسمت در میلیون اسانس پونه کوهی متوسط وزن بدن را به طور معنی­داری (05/0P<) در سن 24 روزگی نسبت به گروه شاهد افزایش داده بود. گنجاندن اسانس­های آویشن و پونه کوهی در جیره، تاثیری روی افزایش وزن روزانه، مصرف خوراک روزانه، ضریب تبدیل غذایی، خصوصیات لاشه و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز کبد نداشتند(05/0P>). مکمل کردن جیره با 400 قسمت در میلیون از اسانس ­های آویشن و پونه کوهی و 200 قسمت در میلیون ویتامین E فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز را در کبد به طور معنی­داری (05/0P<) نسبت به تیمار شاهد افزایش داده بودند. پرندگان دریافت کننده اسانس­های آویشن و پونه کوهی سطح مالون­دی­آلدئید پایین­تری نسبت به گروه شاهد داشتند (05/0P<). همه تیمار­های آزمایشی به استثنای تیمار 200 قسمت در میلیون اسانس آویشن، ظرفیت آنتی اکسیدانی کل را افزایش و سطح مالون­دی­آلدئید را در مقایسه با تیمار شاهد کاهش داده بودند(05/0P<). تیمارهای اسانس پونه کوهی، سطح 200 قسمت در میلیون اسانس آویشن و تیمار ویتامین E سطح کلسترول سرم را به طور معنی­داری کاهش داده بودند، همچنین تمام تیمارها سطح LDL پایین­تری نسبت به تیمار شاهد داشتند (05/0P<). این نتایج پیشنهاد می­کنند که مکمل نمودن جیره با اسانس­های آویشن و پونه کوهی باعث روند رو به افزایش نرخ رشد، بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی، کاهش سطح کلسترول و LDL در سرم گردیده و می­توانند به عنوان آنتی­اکسیدان طبیعی در جیره طیور در نظر گرفته شوند.