تعیین اثرات تزریق ماده لاکتوفرین در تخم مرغ مادران نژاد تخم گذار قبل از جوجه کشی، بر استحکام و ویژگی های بافتی استخوان ساق پا و عملکرد پس از هچ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم دامی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشجوی دکتری تغذیه طیور دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

3 دانشیار گروه آموزشی رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی

4 استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثر ماده لاکتوفرین بر استحکام، ویژگی­های  بافتی استخوان ساق پا و عملکرد در مرغ­های تخم­گذار طراحی شده­ است. مجموعا تعداد 1080 عدد تخم مرغ نطفه­دار مرغ مادر نژاد تخم­گذار به 4 تیمار با 3 تکرار، در هر تکرار90 تخم مرغ، اختصاص داده شدند. تخم مرغ­های تیمار شاهد، تنها با 100 میکرولیتر از محلول سدیم کلراید 9/0 درصد تزریق شدند. تیمارهای 2، 3 و 4 به ترتیب با 5/22 (کم)، 45 (متوسط) و 5/67 (زیاد) میکروگرم از لاکتوفرین حل شده در 100 میکرولیتر از محلول سدیم کلراید 9/0 درصد، تزریق گردیدند. تخم مرغ­ها در دستگاه جوجه‌کشی قرار گرفتند و سپس جوجه‌های سالم تا پایان 28 هفتگی نگهداری شدند. در این مطالعه، وزن استخوان ساق پای جوجه‌های یک روزه در همه تیمارهای لاکتوفرین  بصورت عددی از شاهد بیشتر بود (05/0p>). در مطالعه حاضر، استحکام بیشتر استخوان­ها در مرغ­های 28 هفته در تیمارهای لاکتوفرین، صرفا بازتاب ضخامت بیشتر استخوان قشری بوده و تحت تاثیر تحلیل استخوان از سطح داخلی کانال­های هاورس قرار ندارد. وزن تخم مرغ پرندگان تیمار غلظت زیاد لاکتوفرین نیز به طور معنی­داری (05/0p<) از تیمار شاهد بهتر بود. نتایج این مطالعه نشان می­دهند که ضخامت استخوان قشری ساق پا می‌تواند یک متغیر مناسب بیان کننده وضعیت استحکام استخوان­ها باشد. این مطالعه همچنین نشان می­دهد که بین ضخامت استخوان قشری ساق پا و استحکام استخوان، یک همبستگی متوسط (01/0p<، 49/0r =)  وجود دارد.

کلیدواژه‌ها