دوره و شماره: دوره 28، شماره 108، آذر 1394، صفحه 1-204 
برآورد همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات تولیدی و تولید مثل در گوسفندان نژاد شال

صفحه 73-82

شهرام حسین زاده؛ مهدی بهلولی؛ محمد شمس اللهی؛ علی قاضی خانی شاد؛ سید عباس رافت؛ حسین محمدی؛ ابوذر نجفی؛ مصطفی مدد


اثر روغن ماهی یا چربی اشباع پالم بر وضعیت متابولیکی گاو هلشتاین طی دوره انتقال

صفحه 113-128

هدی جواهری بارفروشی؛ آرمین توحیدی؛ حسن صادقی پناه؛ مهدی ژندی؛ سعید زین الدینی


بررسی کیفیت منی و میزان متابولیت ها و آنزیم های پلاسمای منی و خون در فصول تولیدمثلی و غیرتولیدمثلی قوچ مغانی

صفحه 137-146

سجاد فاطمی سیدبگلو؛ صالح طباطبائی وکیلی؛ مرتضی مموئی؛ طاهره محمدآبادی؛ سیامک قضائی