اثرات استفاده از گیاهان دارویی پونه (.Mentha plugium L) و آویشن (.Thymus vulgaris L) بر عملکرد و متابولیت‌های خون در بلدرچین‌های تخم‌گذار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مراغه

2 دانش آموخته گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مراغه

3 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مراغه

4 عضو هیات علمی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

این آزمایش جهت بررسی اثر اضافه کردن پونه (Mentha plugium L.)و آویشن (Thymus vulgaris L.) به جیره بر عملکرد و متابولیت‌های خون بلدرچین­های تخم‌گذار انجام شد. آزمایش با تعداد 240 بلدرچین تخم‌گذار ژاپنی به صورت فاکتوریل2×2 شامل دو سطح پونه (صفر و 75/0 درصد) و‌ دو سطح آویشن (صفر و 75/0 درصد) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 4 تکرار و هر تکرار با 15 قطعه بلدرچین­ ماده‌ تخم‌گذار از سن 6 تا 11 هفتگی انجام گردید. نتایج نشان دادند، استفاده از گیاهان دارویی پونه و آویشن و اثرات متقابل آن­ها دارای تأثیر معنی‌دار بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌ و سلول‌های ایمنی خون بلدرچین‌ها می‌باشد (05/0>P).‍‍‍ استفاده 75/0 درصدی از گیاه پونه منجر به افزایش معنی­دار در خوراک مصرفی روزانه و ضریب تبدیل غذایی شد. استفاده از آویشن، وزن تخم بلدرچین‌ها را افزایش داد. اثر متقابل پونه و آویشن نتوانست عملکرد بلدرچین‌ها را تغییر دهد (05/0<P). استفاده از پونه باعث بهبود کیفیت پوسته و کاهش واحد هاو شد که این در اثرات متقابل پونه و آویشن نیز مشاهده گردید. درصد هتروفیل‌های خون با استفاده از آویشن کاهش و درصد گلبول‌های قرمز و لنفوسیت‌ها افزایش یافت. کاهش در درصد هتروفیل‌ها در اثرات متقابل پونه و آویشن نیز مشاهده شد. استفاده از پونه اثرات معنی‌دار بر سلول‌های خون بلدرچین‌ها نداشت (05/0<P). همچنین، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون تحت تأثیر معنی‌دار استفاده از پونه،‌ آویشن و اثرات متقابل آن­ها قرار نگرفتند (05/0<P) نتیجه‌‌گیری نهایی این­که در بلدرچین‌های تخم‌گذار استفاده از 75/0 درصد آویشن موجب بهبود وزن تخم، استحکام پوسته و سطح ایمنی و استفاده‌ 75/0 درصدی از پونه اثرات منفی بر عملکرد داشته ولی صفات کیفی پوسته را بهبود می‌بخشد. استفاده از پونه و اثرات متقابل پونه و آویشن باعث کاهش واحد هاو شد. به طور کلی استفاده از75/0 درصد پودر آویشن در بلدرچین‌های تخم‌گذار قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها