اثر استفاده از دانه تریتیکاله خام و عمل آوری شده بر عملکرد و مورفولوژی مخاط روده کوچک جوجه های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

2 محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

3 استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مراغه

چکیده

به منظور بررسی اثر تغذیه دانه­ تریتیکاله خام و عمل­آوری شده بر عملکرد جوجه­های گوشتی، تعداد 300 قطعه جوجه گوشتی نر سویه کاب 500 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار انتخاب شدند. گروههای آزمایشی شامل 1-گروه شاهد بر پایه ذرت- کنجاله سویا، 2- گروه حاوی تریتیکاله خام (به میزان 80 درصد بخش غله­ای جیره)، 3- گروه حاوی تریتیکاله عملآوری شده با آب 40 درجه سانتی­گراد (به میزان 80 درصد بخش غله­ای جیره)، 4- گروه حاوی تریتیکاله عمل­آوری شده با اسید استیک یک درصد (به میزان 80 درصد بخش غله‌ای جیره)، 5- گروه حاوی تریتیکاله عمل­آوری شده با آنزیم (به میزان 80 درصد بخش غله­ای جیره). میانگین افزایش وزن کل دوره پرورشی بین تیمارهای مختلف آزمایشی تفاوت معنی‌داری نشان داد (05/0> p)، به­طوری که گروه دریافت کننده دانه تریتیکاله عمل­آوری شده با آب و تیمار شاهد بیشترین و گروه تغذیه شده با دانه تریتیکاله خام، کمترین میانگین افزایش وزن را در کل دوره پرورشی داشتند. روش­های مختلف عمل­آوری دانه تریتیکاله تأثیر معنی­دار بر صفات لاشه نداشتند (05/0p>). میانگین خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند(05/0p>). وزن نسبی و طول قسمت‌های مختلف روده تحت تاثیر استفاده از دانه تریتیکاله خام و عملآوری شده قرار نگرفت، لیکن استفاده از دانه تریتیکاله خام سبب کاهش ارتفاع پرزها و افزایش عرض پرزها گردید (05/0> p). استفاده از دانه تریتیکاله عمل­آوری شده با اسید و تریتیکاله خام منجر به کاهش معنیدار شاخص تولید شد(05/0> p). به طور کلی، عملآوری دانه تریتیکاله با آب ارزش تغذیه­ای آن را بهبود داده و می­توان تا 80 درصد سهم غلات را در جیره جوجه­های گوشتی با دانه تریتیکاله خیسانده شده در آب جایگزین کرد.

کلیدواژه‌ها