اثر تفاله هسته انار فرآوری شده با هیدروکسید کلسیم بر عملکرد، صفات کیفی، کلسترول تخم مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و وضعیت ضداکسیدانی مرغ‌های تخم‌گذار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌اموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند

2 دانشیار، گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند

3 استاد، گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند

4 استادیار، گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند

چکیده

به منظور بررسی اثرتفاله هسته انارفرآوری شده با هیدروکسید کلسیم بر فراسنجه‌های عملکرد، صفات کیفی و کلسترول تخم مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و وضعیت ضداکسیدانی مرغ‌های تخم‌گذار در پیک تولید آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا شد. در این تحقیق از تعداد 200 قطعه مرغ تخمگذار های‌–لاین W-36 در مرحله پیک تولید و سن 32 هفته در قالب 4 تیمار با 5 تکرار و 10 قطعه مرغ در هر تکرار استفاده شد. مرغ‌ها با جیره‌های آزمایشی شامل سطوح 0، 4، 7 و 10 درصد تفاله هسته انار فرآوری شده با هیدروکسید کلسیم به مدت سه دوره 28 روزه تغذیه شدند. داد. تحلیل داده‌ها نشان داد که تفاله هسته انار فرآوری شده با هیدروکسید کلسیم باعث بهبود درصد تولید، وزن تخم مرغ، توده تخم مرغ، ضریب تبدیل و مصرف خوراک مرغ‌های تخم‌گذار گردید صفات کیفی تخم مرغ نیز شامل شاخص شکل تخم مرغ، شاخص زرده و ضخامت پوسته تحت تأثیر سطح تفاله انار فرآوری شده قرار نگرفتند ولی واحد هاو سفیده تخم مرغ در مرغ‌های تغذیه شده با سطح 10 درصد تفاله انار فرآوری شده با هیدروکسید کلسیم افزایش یافت. ضخامت پوسته و مقاومت پوسته تخم مرغ در گروه تغذیه شده با تفاله انار فرآوری شده افزایش یافت غلطت کلسترول زرده و خون و غلظت مالون دی‌آلدئید خون با افزودن تفاله هسته انار فرآوری شده کاهش یافت. بنابراین افزودن تفاله انار فرآوری شده با هیدروکسید کلسیم در جیره مرغ‌های تخم‌گذار، احتمالا باعث بهبود عملکرد، صفات کیفی پوسته تخم مرغ و کاهش کلسترول و بهبود وضعیت ضداکسیدانی مرغ‌های تخم‌گذار گردد

کلیدواژه‌ها


ابراهیم‌پور، م.، حق‌پرور، ر.، خزایی­فر، س. ر.، ساسانی، م. ر.، و خسروی، ف. (1391). بررسی اثر استفاده از اوره و ملاس بر ارزش تغذیه­ای و ترکیبات شیمیایی سیلاژ تفاله دانه و پوسته انار. پنجمین کنگره علوم دامی ایران. اصفهان. شهریور 1391.

افشار حمیدی، ب.، و رزاقی، م.ا. (1389). تعیین انرژی قابل متابولیسم و قابلیت هضم ماده الی برخی پسماندهای صنایع غذایی به روش آزمون گاز. همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی. تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

امامی، ع. (1395). تأثیر استفاده ازفراورده‌های‌ فرعی انار بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای، ترکیب اسیدهای چرب گوشت و شیر بزهای پرواری و شیری. پایان نامه دکتری تخصصی. ایران، بیرجند، دانشگاه بیرجند.
بی‌نام. (1394). آمار نامه جهاد کشاورزی. عملکرد تولیدات زراعی و باغی وزارت جهادکشاورزی. جلد 2.
حسینی واشان، س. ج. و غزنوی، ط. (1395). تعیین انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی و ارزش غذایی پوسته و تفاله دانه انار با استفاده از خروس‌های بالغ. تولیدات دامی. 18 (3): 182-171.
حسینی واشان، س.ج.،  افضلی، ن.، ملکانه، م.، مح ناصری، م.ع.، اله رسانی، ع. (1388). مقایسه تأثیر دانه کتان و گلرنگ بر ترکیب اسیدهای چرب زرده تخم‌مرغ و پاسخ تیتر آنتی بادی مرغان تخم گذار.  پژوهش‌های  علوم دامی ایران. 1 (2): 87- 96.
رابط، م.، ساکی، ع. ا.، زمانی، پ.، وطن‌خواه، ا. م.، میرزایی،س. (1391). صفات عملکردی مرغ‌های تخم‌گذار درپاسخ به تغذیه تفاله دانه انار و مولتی آنزیم. همایش علمی-کاربردی استفاده از پسماندهای کشاورزی، شهری وصنعتی در جیره‌های غذایی دام، طیور و آبزیان، ایران- تبریز، دانشگاه تبریز 119.
صمدلوئی، ح. ر.،عزیزی، م.ح. وبرزگر، م. (1386). اثرآنتی اکسیدانی ترکیبات فنولیک هسته انار بر روغن سویا. علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 14(4): 200-193.
طاهری، ح. ر.، و توکلی الموتی، م. (1394). تغذیه طیور تجارتی (ترجمه). انتشارات آییژ. تهران. ایران.
فرخوی م، سیگارودی ت، و نیک نفس ف (1373) راهنمای کامل پرورش طیور (ترجمه). چاپ دوم، انتشارات کوثر، ص 266-150.
فیضی، ر.، زاﻫﺪی ﻓﺮ، م . داﻧﺶ ﻣﺴﮕﺮان، م . رﺋﯿﺴﯿﺎن، م و ﮐﺎﺷﮑﯽ، و. (1389). اﺛﺮ اﻓﺰودن اوره ﺑﺮ روی میزان تانن و تولید گاز پوست انار سیلو شده . چهارمین کنگره علوم دامی ایران (کرج). 2297-2294.
گلیان، ا.، سالار معینی، م.، مظهری، م. 1388. تغذیه طیور. ویرایش سوم. انتشارات واحد آموزش و پژوهش معاونت  کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر، تهران
نوبخت، ع.،  مهینی، ف.، خدایی، ص. (1391). بررسی اثر استفاده از آنزیم‌های تجاری بر عملکرد و کیفیت لاشة جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های بر پایة گندم، و جو. نشریه پژوهش‌های علوم دامی ایران. 4(1): 38-32.
Abbasi, H., Rezaei, K. and Rashidi, L. (2008).Extraction of essential oils from the seeds of pomegranate using organic solvents and supercritical CO2.Journal of the American Oil Chemists' Society. 85(1): 83-89.
Amal, M.F., Azoz, A.A., Afaf, H.Z., Basyony, M. 2012. Effects of pomegranate as antioxidant supplementation on digestibility, blood biochemical and rabbit semen quality. Egyptian Journal of Nutrition and Feeds. 15: 343-354.
Ashoush, I.S., El-Batawy, O.I. and El-Shourbagy, G.A., (2012). Antioxidant activity and hepato-protective effect of pomegranate peel and whey powders in rats. Annals of Agricultural Sciences. 58(1): 27–32
Association of Official Analytical Chemists, 2005.Official Methods of Analysis.17th ed. AOAC, Washington, DC.USA.
Aviram, M., Volkova, N., Coleman, R., Dreher, M., Reddy, M.K., Ferreira, D., Rosenblat, M., (2008). Pomegranate phenolics from the peels, arils, and flowers are antiatherogenic: studies in vivo in atherosclerotic apolipoprotein E-deficient (E0) mice and in vitro in cultured macrophages and lipoproteins. Journal of Agricultural Food Chemistry. 56: 1148–1157.
Elkin, R.G., Yan, Z., Zhong, Y., Donkin, S.S., Buhman, K.K., Story, J.A., Turek, J.J., Porter, R.E., Nderson, M., Homan, R., and Newton R.S. 1999. Select 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-Coenzyme A reductase inhibitors vary in their ability to reduce egg yolk cholesterol levels in laying hens through alteration of hepatic cholesterol biosynthesis and plasma vldl composition. Journal of Nutrition. 129: 1010–1019.
Emami, A., Ganjkhanlou, M., Nasri, M. F., Zali, A., and Rashidi, L. (2015). Pomegranate seed pulp as a novel replacement of dietary cereal grains for kids. Small Ruminant Research. 123:238-245.
Erkkila, A.T. and Lichtenstein, A.H. (2006). Fiber and cardiovascular disease risk: how strong is the evidence.Journal of Cardiovascular Nursing. 21(1): 3-8.
Gil, M.I., Tomás-Barberán, F.A., Hess-Pierce, B., Holcroft, D.M., and Kader, A.A. 2000. Antioxidant activity of pomegranate juice and its relationship with phenolic composition and processing. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 48: 4581-4589.
Hosseini-Vashan, S. J. 2016. Antioxidant status, plasma lipid of broilers fed diets contained pomegranate pulp with enzyme. XXV Worlds Poultry Science congress.Beijing, China, September. 2016.
Hosseini-Vashan, S.J., Raei-Moghadam, M. ,  2016. Plasma lipid profile, antioxidant status of broilers reared under high temperature fed pomegranate pulp and enzyme. XXV Worlds Poultry Science congress.Beijing, China, September. 2016.
Hosseini-Vashan, S.J., Raei-Moghadam, M.,  Hosseini, S.M. 2016. Effects of diets contained pomegranate pulp with enzyme on performance, carcass, abdominal fat and immune system of broiler chickens. XXV Worlds Poultry Science congress.Beijing, China, September. 2016.
Khosravi, F., Nasri, M. H. F., Farhangfar, H., and Modaresi, J. 2015. Nutritive value and polyphenol content of pomegranate seed pulp ensiled with different tannin-inactivating agents. Animal Feed Science and Technology. 207: 262-266.
Luhman, C.M., Miller, B.G., and Beziet.D.C., 1990. Research note: The effect offeeding Lovastatin and colestipole on production and cholesterol content of egg. Poultry Science. 69: 852-855.
Menge, H., L. H. Littlefield, L. T. Frobish, and Weinland, B. T. 1974.Effect of cellulose and cholesterol on bloodand yolk lipids and reproductive efficiency of the hen.Journal of Nutrition. 104: 1554-1566.
Mirzaei-Aghsaghali A, Maheri-Sis N, Mansouri H, Razeghi ME, Mirza-Aghazadeh A, Cheraghi H and Aghajanzadeh-Golshani A (2011) Evaluating potential nutritive value of pomegranate processing by-products for ruminants using in vitro gas production technique. ARPN Journal of Agricultural Biological Science 6: 45-51.
Noda, Y., Kaneyuki, T., Mori, A., and Packer, A. 2002. Antioxidant activities of pomegranate fruit extract and its anthocyanidin: delphinidin, cyanidin and pelargonidin. Journal of Agriculture Food Chemistry.50: 166- 171.
Rababah, T.M., Ereifej, K.I., Al-Mahasneh, M.A., Al-Rababah, M.A., 2006. Effect of plant extracts on physicochemical properties of chicken breast meat cooked using conventional electric oven or microwave. Poultry Science. 85: 148–154
Rajabian,  T., FallahHoseini,  H., Karami,  M., Rasuli,  A. , and Faghihzadeh, S.2007. Effects of pomegranate juice and seed oil on blood lipid levels and atherosclerosis in rabbits hypercholestrolemic.Journal of Medicare Plans.25: 93-105.
Reed, J.D. 1995. Nutritional toxicology of tannins and related polyphenols in forage legumes.Animal Science. 73: 1516-1528.
Sadeghi, N., Jannat. B.J., Oveisi, M.R., Hajimahmoodi, M. and Photovat. M. 2009. The antioxidant activity of Iranian pomegranate (punicagranatum L.) seed extracts. Agricultural Science. 11: 633-638.
Saki, A.A., Rabet, M., Zamani, P., and Yousefi, A. 2014. The effects of different levels of pomegranate seed pulp with multi‐enzyme on performance, egg quality and serum antioxidant in laying hens. Iranian Journal of Applied Animal Science. 4(4): 803-808 .
Taher-Maddah, M., Maheri-Sis, N., Salamatdoustnobar, R., and Ahmadzadeh, A. 2012.Estimating fermentation characteristics and nutritive value of ensiled and dried pomegranate seeds for ruminants using in vitro gas production technique.Open Veterinary Journal, 2(1): 40–45.
Turk D.E., and Barnett B.D. 1973. Diet and egg cholesterol content.Poultry Science. 52: 1881–1884.
Yaghobfar A and Boldaji F (2002) Influence of level of feed input and procedure on metabolisible energy and endogenusenrgy loss with adult cockerels.British Poultry Science. 43:696-704.
Yoshioka, T., Kwada, K., Shimada, T. and Mori, M. (1979) Lipid peroxidation in maternal and cord blood and protective mechanism against activated-oxygen toxicity in the blood.American Journal of Obset Gynecol. 135:372-376.