اثر نوع مکمل چربی و نوع افزودنی غذایی در جیره برعملکرد، خصوصیات کیفی تخم مرغ و سطح پراکسیداسیون زرده در مرغ‌های تخمگذار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم طیور دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس. تهران

2 استاد گروه علوم طیور دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس. تهران.

3 استادیار گروه علوم طیور دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس. تهران

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر نوع منبع چربی و نوع افزودنی خوراکی ، بر عملکرد تولیدی، خصوصیات کیفی تخم‌مرغ و سطح پراکسیداسیون چربی‌های زرده انجام شد. به همین منظور تعداد 108 قطعه مرغ تخم‌گذار های‌لاین سویه 36W- در دومین دوره تخم‌گذاری در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 3×2 مورد استفاده قرار گرفتند. فاکتورهای مورد مطالعه شامل دو منبع چربی(روغن گیاهی سوخته رستوران و آمیزه‌ای تجاری از اسیدهای چرب غیراشباع محافظت شده با کلسیم) وسه نوع افزودنی خوراکی(بدون افزودنی، آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین و مکمل گیاهی بیوهربال) بودند. دوره 70 روزه آزمایش پس از یک دوره عادت‌دهی10روزه آغاز گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد، نوع چربی جیره بر درصد تولید، توده تخم‌مرغ و مصرف خوراک تأثیر معنی‌داری داشته است(05/0P<)، به‌طوری که بیشترین پاسخ مربوط به تیمار حاوی روغن سوخته بوده است. استفاده از مکمل گیاهی افزایش خوراک مصرفی را در مقایسه با دو دیگر افزودنی به دنبال داشت. منبع چربی نتوانست درصد و استحکام پوسته تخم‌مرغ را تحت تاثیر قرار دهد(05/0P>). مرغ‌های دریافت کننده روغن سوخته تخم‌ مرغ های با پوسته‌ ضخیم‌تری تولید کردند(05/0P<). هیچ‌گونه اثر اصلی و متقابل معنی‌داری بر خصوصیات سفیده مشاهده نشد(05/0P>). تیمارهای حاوی روغن سوخته باعث افزایش شاخص رنگ زرده شد(05/0P<). اثر معنی‌داری در میزان سطح مالون دی آلدئید نمونه‌های زرده درتخم‌مرغ‌های تازه وجود نداشت(05/0P>). تحت شرایط القا کننده اکسیداسیون بالاترین میزان اکسیداسیون مربوط به تیمارهای حاوی پودر چربی بود(05/0P<). نتایج این آزمایش نشان داد مصرف چربی رستورانی بر کلیت عملکرد تولیدی طیور و گیاهان دارویی بر ماندگاری تخم مرغ تأثیر بهتری داشتند.

کلیدواژه‌ها


آگاه م ج. نصیری مقدم ح. گلیان ا. راجی ا ر. میر کزهی م ط.  صالح ح.  هاشمی م ر. (1394). تأثیر عصاره برگ زیتون و روغن کنجد بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و وضعیت آنتی­اکسیدانی جوجه­های گوشتی در شرایط تنش گرمایی، نشریه پژوهش و سازندگی. 109: 82-67.
جادری، ن. نوبخت، ع و مهمان­نواز، ی. (1390). بررسی اثرهای استفاده از گیاهان دارویی مرزه، کاکوتی و گزنه و مخلوط­های مختلف آن­ها بر عملکرد، کیفیت تخم­مرغ، فراسنجه­های خونی و ایمنی مرغ­های تخم­گذار. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. شماره اول، صفحات 24-11.
چهره ای، آ. نوبخت، ع و شهیر، م، ح. (1390).  اثرات سطوح مختلف مکمل گیاهی بیوهربال (حاوی اسانس­های آویشن و سیر) بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ، فراسنجه­های بیوشیمیایی و ایمنی خون مرغان تخمگذار. نشریه پژوهش و سازندگی، 90: 65-58.
گلیان، ا. معینی، م، س و مظهری، م. (1392). تغذیه طیور. (تألیف لیسون و سامرز). چاپ پنجم. انتشارات شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر، ص450.
مرادپور، ی. (1394). اثر متقابل سطح متیونین و نوع منبع چربی جیره بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و قابلیت هضم مواد مغذی در مرغ های تخمگذار. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه صنعتی اصفهان
نوبخت، ع. آذرفر، س. مهمان­نواز، ی. قلعه نویی، م.(1394). اثرات استفاده از گیاهان دارویی پونه و آویشن بر عملکرد و متابولیت­های خوندر بلدرچین­های تخم­گذار. نشریه پژوهش و سازندگی. 109: 3-14.
نوبخت، ع و اقدم شهریار، ح. (1389). اثرات گیاهان دارویی پنیرک، خارشتر و نعناع بر عملکرد، صفات لاشه و متابولیت­های خون در جوجه­های گوشتی. فصلنامه تخصصی علوم دامی. سال سوم. شماره سوم، صفحات 63-51.
Celebi, S. and Utlu, N. (2006). Influence of animal and vegetable oil in layer diets on performance and serum lipid profile. International Journal of Poultry Science. 5:370-373.
Cervantes, H. (2006). Banning antibiotic growth promoters: learning from the European experience. Poultry International. 45:14-15.
Eyssen, H. and DeSomer‚ P. (1963). Effect of antibiotics on growth and nutrient absorption of chicks. Poultry Science. 42:1373-1379. 
Galobart, J.A.,  Barroeta, C., Baucells, M.D., Cortinas, L., and Guardiola, F. (2001). α-Tocopherol transfer efficiency and lipid oxidationin fresh and spray-dried eggs enriched with n-3 polyunsaturated fatty acids. Poultry Science. 80:1496–1505.
Grobas, S., Mendez, J., Lazaro, R., De Blas, C. and Mateo, G. (2001). Influence of source and percentage of fat added of diet on parameters and fatty acid composition on egg yolks of two strains of laying hens. Poultry Science. 80:1171- 1179.
Habibi, R., Sadeghi‚ GH. and Karimi‚ A. (2014). Effect of different concentrations of ginger root powder and its essential oil on growth performance, serum metabolites and antioxidant status in broiler chicks under heat stress. British Poultry Science. 55(2):228-237.
Hugo, A., Els, S.P., de Witt, F.H., Van Der Merwe, H.J. and Fair, M.D. (2009). Effect of dietary lipid sources on lipid oxidation of broiler meat. South African Journal of Animal Science. 39 (Supplement 1).
Jackson, N., Kirkpatrick, H. and Fulton, R. (1969). An experimental study of the utilisation, by the laying hen, of dietary energy partially supplied as animal fat. British Poultry Science. 10:115-126.
Jang, I.S., Ko, Y.H., Kang, S.Y. and Lee, C.Y. (2007). Effect of commercial essential oils on growth performance, digestive enzyme activity, and intestinal microflora population in broiler chickens. Animal Feed Science and Technology. 134:304-315.
Kalsum, U., Soetanto, H.A and Sjofjan, O. (2012). Effect of probiotic containingLactobacillus salivariuson the laying performance and egg quality of Japanese quails. Livestock Research for Rural Development, 24:132-140.
 Leeson, S. and Summers, J.D. (2005). Commercial Poultry Nutrition, Third edition. Nottingham University Press. PP:163-227.
Mazalli, M.R., Faria, D.E., Salvador, D. and Ito, D.T. 2004.  A comparison of the feeding value of different sources of fats for laying hens: 1. Performance characteristics. Journal of Applied Poultry Research. 13:274–279.
Michard, J. (2008). Seeking new broiler growth  promoters. Poultry International. 47:28-30.
Miles‚ R.D., Butcher, G.D., Henry, P.R. and Littell, R.C. (2006). Effect of antibiotic growth promoters on broiler performance, intestinal growth parameters and quantitative morphology. Poultry Science. 85:476-485.
Nobakht, A., Khodaei, S., Mehmannavaz, Y., Sozany, S. and Tabatbaei, S. (2010). The effect of different sources and levels of unsaturated fats on production performance in broiler and laying hens. IJACS Journal. 2(1):1-8.
Oliveira, D.D., Baiao, N.C., Cançado, S.V., Oliveira, B.L., Lana, A.M. Q. and Figueiredo, T C. (2011). Effects of the use of soybean oil and animal fat in the diet of laying hens on production performance and egg quality.  Ciencia eAgrotecnologia. 35:995-1001.
Perez-Bonilla, A., Frikha, M., Mirzaie, S.,  Garcia, J., and Mateos, G.G. (2011). Effects of the main cereal and type of fat of the diet on productive performance and egg quality of brown-egg laying hens from 22 to 54 weeks of age. Poultry Science. 90:2801–2810.
Phillips‚ I., Casewell, M., Cox, T., Groot, B.D., Friis, C., Jones, R., Nightingale, C., Preston‚ R. and  Waddell‚ J. (2004). Does the use of antibiotics in food animals pose a risk to human health? A critical review of published data. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 53:28–52.
Reid, B. (1981). Fat levels in layer feeds. Journal of American Oil Chemistry Society. 58:306-309.
SAS Institute, (2004). SAS User’s Guide: Statistics. Version 9.1 Edition. SAS Institute Inc. Cary, NC.
Tabeidian, S.A. and Sadeghi, G.H. (2006). Use of plant based calcium salt of fatty acids in broiler
 diets. Inter. Journal of  Poultry Science. 5, 96–98.
Wu, P., Gunawardana, M., Bryant, M., and Roland, D.A. (2008). Influence of dietary energy and antibiotic on performance, egg solids, and egg quality in bovans white and dekalb white hens. Journal of Applied Poultry Researc. 17 (3):323-330.
Zhang, K.Y., Yan, F., Keen, C.A. and Waldroup, P.W. (2005). Evaluation of microencapsulated essential oils and organic acids in diets for broiler chickens. International Journal ofPoultry Science. 4(9):612-619.