اثرات تزریق ویتامین‌های ب6 و ب12 داخل تخم‌مرغ‌های تزریق شده با اتانول بر درصد جوجه-درآوری، عملکرد و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون جوجه‌های گوشتی تحت تنش سرما در دوره پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تغذیه طیور، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشیار گروه علوم دامی، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه.

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تغذیه طیور، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

تزریق ویتامین‌های ب6 و ب12 در تخم‌مرغ‌های بارور تحت تنش تزریق اتانول بر جوجه‌درآوری (آزمایش اول)، عملکرد و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون جوجه‌های گوشتی (تفریخ شده از آزمایش اول) تحت تنش سرمایی طی پرورش (آزمایش دوم) بررسی شد. در آزمایش اول، تعداد 510 عدد تخم‌مرغ بارور در شش گروه داخل انکوباسیون قرار گرفتند. تعداد 180 عدد از تخم‌مرغ‌ها، بعنوان شاهد لحاظ شد (شاهد بدون تزریق، شاهد با سوراخ کردن پوسته و شاهد با تزریق آب مقطر). به 110 عدد تخم‌مرغ، 25 میکرولیتر محلول (1:1) آب مقطر + اتانول 5/47 درصد تزریق گردید. به دو گروه دیگر هر یک به تعداد 110 عدد تخم‌مرغ، به ترتیب 25 میکرولیتر محلول (1:1) اتانول 5/47 درصد + 100 میکرولیتر ویتامین ب6 و 25 میکرولیتر محلول (1:1) اتانول 5/47 درصد + 1000 میکرولیتر ویتامین ب12 تزریق شدند. از جوجه‌های تفریخ شده، تعداد 240 قطعه به آزمایش دوم اختصاص یافت. دمای سالن در 28 تا 42 روزگی در 2±12 درجه سانتیگراد نگهداری گردید. جوجه‌درآوری در گروه اتانول نسبت به شاهد به طور معنی داری کمتر بود(05/0P<) و تزریق ب12 و ب6، تنش اتانول را کاهش داد. تری‌گلیسیرید، لیپوپروتئین‌ با چگالی خیلی کم و گلوکز در گروه اتانول در سن14روزگی، به طور معنی داری بالاتر از گروه شاهد بود و در گروه ب12 و ب6 از گروه اتانول کمتر بود(05/0P<). در سن42 روزگی (بعد از تنش سرمایی)، کلسترول، تری‌گلیسیرید، لیپوپروتئین‌های با چگالی کم در گروه اتانول نسبت به گروه شاهد افزایش یافت و در گروه ب12 و ب6 نسبت به گروه اتانول به طور معنی داری کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها