اندازه گیری و تحلیل بهره‌وری عوامل تولید در واحدهای مرغداری گوشتی استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران.

2 استادیار گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد.

10.22092/asj.2022.354027.2142

چکیده

در این مطالعه ارزیابی اقتصادی واحدهای مرغداری گوشتی در استان فارس براساس برخی از ویژگی‌های مرغداری‌ها و مدیران این واحدها، اندازه‌گ‍یری و تحلیل بهره‌وری عوامل تولید و مقایسه میزان مصرف کنونی عوامل تولید با وضعیت بهینه انجام شد. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده 86 مرغداری انتخاب و از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه داده‌های لازم جمع‌آوری شد. براساس نتایج اثر متغیرهای هزینه دان مصرفی، جوجه یک روزه، نیروی کار، واکسن و دارو و سوخت بر میزان تولید مرغ زنده مثبت و معنی‌دار است. میانگین بهره‌وری نهاده دان مصرفی و ضریب تبدیل برای نمونه مورد بررسی به‌ترتیب معادل 51/0 و 96/1 است. به ازای هر کارگر در یک دوره‌ی تولیدی به طور متوسط22740 کیلوگرم مرغ زنده تولید می‌شود. با توجه به مقادیر بهره‌وری نهایی محاسبه شده متغیر دان مصرفی بیشتر از حد بهینه و نیروی کار کمتر از حد بهینه استفاده شده است. مقادیر میانگین، حداقل و حداکثر بهره‌وری کل عوامل تولید محاسبه شده در نمونه انتخابی به‌ترتیب معادل 35/2، 38/1 و 26/3 می‌باشد. براساس نتایج اصلاح ساختار بازار در سطح کشتارگاه‌ها، استفاده بهینه از نهاده‌های دان مصرفی و نیروی کار، کاهش دوره‌ی پرورش و افزایش تعداد دوره‌ی جوجه‌ریزی در سال می‌تواند بر بهبود عایدی تولیدکنندگان در مقایسه با هزینه‌های انجام شده و بهره‌وری عوامل تولید مؤثر واقع شده و توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها