نویسنده = R. Pir Mohammadi
تاثیر اسانس گیاه نعناع فلفلی بر قابلیت هضم خوراک و تخمیر شکمبه ای گوسفندان ماکویی

دوره 28، شماره 106، خرداد 1394، صفحه 65-70

10.22092/asj.2015.101348

عباسعلی احمدی نقدهی؛ رسول پیرمحمدی؛ محسن صحرایی بلوردی؛ خسرو پارسایی مهر