اثرات ماه، فصل، سن گله مادر و وزن تخم مرغ‌های نطفه‌دار بر میزان جوجه‌درآوری و تلفات جنینی در طی دوره جوجه‌کشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار بیماری های طیور، دانشکده کشاورزی مشگین شهر، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

کاهش جوجه‌درآوری و افزایش تلفات جنینی در جوجه‌کشی از لحاظ اقتصادی حایز اهمیت فراوانی است. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات ماه، فصل، سن گله مادر و وزن تخم‌مرغ‌های نطفه‌دار بر درصد جوجه‌درآوری و تلفات جنینی در طی دوره جوجه‌کشی می‌باشد. با مراجعه مکرر به کارخانه جوجه‌کشی تخم‌مرغ‌های قابل جوجه‌کشی، جوجه‌درآوری شده و غیر قابل جوجه‌درآوری 3 مزرعه مرغ مادر گوشتی ثبت گردید و سپس با استفاده از روش‌ سوم (‌ شکستن‌ تخم‌مرغ‌های‌ جوجه‌درآوری نشده‌ در پایان دوره انکوباسیون) تخم‌مرغ‌های جوجه‌درآوری نشده مورد بازرسی‌ قرار گرفتند. از مجموع تعداد 2372604 تخم‌مرغ قابل جوجه-کشی نطفه‌دار، میزان 73/75 % تخم‌مرغ جوجه‌درآوری شده و میزان 27/24 % تخم‌مرغ عدم هچ (تلفات جنینی) ثبت شدند. اثر ماه و دو فصول بهار و تابستان بر میانگین درصد جوجه‌درآوری و میانگین درصد تلفات جنینی معنی‌دار بود (05/٠>p)، به‌طوری‌که شهریور ماه و تابستان کمترین میزان جوجه‌درآوری و بیشترین میزان تلفات جنینی را داشتند. با افزایش سن گله مادر و افزایش وزن تخم‌مرغ نطفه‌دار میانگین درصد جوجه‌درآوری به‌طور معنی‌دار کاهش یافت، درحالی‌که میانگین درصد تلفات جنینی افزایش پیدا کرد (05/٠>p). ببیشترین میزان تلفات جنینی‌ به‌طور معنی‌دار در بی‌نطفگی و مرحله ‌VIجنینی مشاهده گردید. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ماه، فصل، سن گله مادر و دامنه وزنی تخم‌مرغ بر میزان جوجه‌درآوری و تلفات جنینی تاثیر دارند.

کلیدواژه‌ها


خلیلی، ایرج . و قدیمی­پور، رحیم . (1396). تاثیر موقعیت قرارگیری تخم­مرغها در دوره انکوباسیون بر تلفات جنینی و حجم مایع آمنیوآلانتوئیک در مرغهای مادر تخمگذار جهت استفاده از آنها در تکثیر ویروس. پژوهشهای تولیدات دامی.8 (17): 61-65.

خیام، مهران.، قیصری، عباسعلی.، آذربایجانی، علیرضا. و محمدرضایی، محمد. (1389). اثر وزن تخم و طول دوره نگهداری بر قدرت جوجه­درآوری تخم­های قابل جوجه­کشی شترمرغ­های مولد. مجموع مقالات چهارمین کنگره علوم دامی ایران. 3123-3127.

عالی­مهر، منوچهر.، طالبی، علیرضا. و غفاری رضا. (1387). آنالیز عدم‌ هچ‌ در کارخانجات‌ جوجه‌کشی‌ استان‌ آذربایجان غربی. مجموع مقالات چهارمین سمپوزیوم ملی بهداشت و بیماریهای طیور ایران. 412-415.

کاظمی فرد، محمد.، انصاری پیرسرایی، زربخت. و دیرند، عیسی. (1395). تاثیر سطوح مختلف اسید لینولئیک کنژوگه بر عملکرد و جوجه­درآوری مرغهای مادر گوشتی. پژوهشهای تولیدات دامی.7 (14): 76-81..

کاظمی فرد, محمد.، کرمانشاهی, حسن.، رضایی, منصور. و گلیان، ابولقاسم. (1393). اثر عصاره رازیانه و ویتامین D۳ بر جوجه درآوری و خصوصیات کیفی جوجه در مرغهای مادر گوشتی پس از تولک­بری. پژوهشهای علوم دامی ایران. 6 (3): 197-207.

  Alabi, O.J., Ng’ambi, J.W.,  Norris, D. and Mabelebele, M.  (2012). Effect of egg weight on hatchability and subsequent performance of Potchefstroom Koekoek chicks. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances. 7: 718–725.

Araujo, I.C.S.I., Leandro, N.S.M.I., Mesquita, M.A.I., Café, M.B.I., Mello, H.H.C.I. and  Gonzales, E.I. (2016). Effect of Incubator Type and Broiler Breeder Age on Hatchability and Chick Quality. Brazilian Journal of Poultry Science. 2: 17-26.

Abudabos A. )2010(. The effect of broiler breeder strain and parent flock age on hatchability and fertile hatchability. International Journal Poultry Science. 9:231–235.

DeWitt, F. and Schwalbach, L.M.J. (2004). The effect of egg weight on the hatchability and growth performance of New Hampshire and Red Rhode Island chicks. South African Journal of Animal Science. 34: 62–64.

Dikmen, B.Y. and Sahan, U. (2007). Correlations between breeder age, egg cholesterol content, blood cholesterol level and hatchability of broiler breeders. Brazilian Journal of Poultry Science. 48: 98–103.

European Council Directive. 2006. Certain marketing standards for eggs. Chapter II: Grades of eggs. Article 7: Grading of grade A eggs of regulation. (EC) No. 2295/2003. In:http://europa.eu.int/eurlex/en/consleg/pdf/2003/en_ 2003R2295_do_001.pdf

Elibol, O. and Brake, J. (2008). Effect of egg position during three and fourteen days of storage and turning frequency during subsequent incubation on hatchability of broiler hatching eggs. Poultry Science. 87(6): 1237-1241.

Joseph, M. M. (1999). Break out analysis guide for hatcheries. Everything from egg to chick. (1): 8-11.

Iqbal, J., S. Hassan Khan, S., Mukhtar, N., Ahmed, T. and Pashad, R. A.  (2016). Effects of egg size (weight) and age on hatching performance and chick quality of broiler breeder. Journal Applied Poultry Research.1: 54-64.

Hassan, S.M., Siam, A.A., Mady, M.F. and Cartwright, A.L. (2005). Eggs storage, period and weight effects on hatchability of ostrich (Struthio camelus) eggs. Poultry Science. 84: 1908-1912.

Hulet. R. (2001). Chick quality, the result of maximising embryonic metabolism. Avian and Poultry Biology Reviews.12(4): 169-202.

Leeson, S., Summers, J.D. (2000). Broiler Breeder Production. University books, Guelph, Ontario, Canada, pp: 235-276.

Madeddu M, Zaniboni, L., Mangiagalli, M.G., Cassinelli, C. and Cerolini ,S. (2013). Egg related parameters affecting fertility and hatchability in the Italian bantam breed Mericanel della Brianza.Animal Reproduction Science. 137: 214–219.

Muma, E., Palander, S., Nasi, M., Pfeiffer, A.M., Keller, T. and Griinari, J.M. (2006). Modulation of conjugated linoleic acid-induced loss of chicken egg hatchability by dietary soybean oil. Poultry Science. 85: 712-720.

North, M.O. and Bell, D.D. (1990). Commercial chicken production manual, 4th Edition. NY, Van Nostrand Reinhold Press, New York. pp: 42-49.

Tona, K., Bamelis, F., Coucke, W., Bruggeman, V. and Decuypere, E. (2001). Relationship between broiler breeder’s age and egg weight loss and embryonic mortality during incubation in large-scale conditions. Journal of Applied Poultry Research.10: 221-227.

Tona, K., Onagbesan, O., Ketelaere, B., Decuypere, E. and Bruggemmean, V. (2004).. Effects of age of broiler breeders and egg storage on egg quality, hatchability, chick quality, chick weight, and chick posthatch growth to forty-two days. Journal Applied Poultry Research. 13: 10-18.

Ulmer-Franco, A.M., Fasenko, G.M. and O’Dea Christopher, E.E. (2010). Hatching egg characteristics chick quality and broiler performance at 2 breeder flock ages and from 3 egg weights. Poultry Science.89: 2735–2742.

Vieira, S.L., Almeida, J.G., Lima, A.R., Conde, O.R.A.and Olmos, A.R. (2005). Hatching distribution of eggs varying in weight and breeder age. Brazilian Journal of Poultry Science. 7: 73–78.

Wilson, H.R. (1991). Interrelationships of egg size, chick size, post hatching growth and hatchability. World's Poultry Science Journal.47: 5–20.