نویسنده = ایوب عزیزی
تعداد مقالات: 4
2. مطالعه اثرات سطوح مختلف پودر دانه زیره و رازیانه بر تولید گاز و فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای در جیره‌های با کنسانتره زیاد به روش آزمایشگاهی

دوره 32، شماره 122، بهار 1398، صفحه 17-28

مهرداد تقی زاده؛ مصطفی یوسف الهی؛ حمیدرضا میرزایی؛ آرش آذرفر؛ ایوب عزیزی