نویسنده = Yousef Rouzbehan
ارزش غذایی سیلاژ علوفه تاج‌خروس (رقم Maria) در مقایسه با سیلاژ ذرت

دوره 31، شماره 121، اسفند 1397، صفحه 303-316

حسین شادی؛ یوسف روزبهان؛ جواد رضائی؛ حسن فضائلی


اثر منابع متفاوت غلات بر قابلیت هضم جیره غذایی در اسب با استفاده از دو نشانگر داخلی

دوره 28، شماره 107، شهریور 1394، صفحه 3-12

احسان دیرکوندی؛ یوسف روزبهان؛ حسن فضائلی


اثر سطوح مختلف پروتئین عبوری بر رشد و خصوصیات لاشه بز نر رائینی

دوره 27، شماره 105، بهمن 1393، صفحه 35-42

مهرداد تقی زاده؛ یوسف روزبهان؛ کامران رضا یزدی؛ رامین حبیبی


تأثیر جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ تاج خروس بر افزایش وزن، تخمیر شکمبه‌ای و فراسنجه‌های خونی یک گله پرواری گوسفند مغانی

دوره 27، شماره 104، آبان 1393، صفحه 39-54

یوسف روزبهان؛ جواد رضائی؛ حسن فضائلی؛ مجتبی زاهدی‌فر؛ قاسم مقصودی نژاد