نویسنده = Yousef Rouzbehan
ارزش غذایی سیلاژ علوفه تاج‌خروس (رقم Maria) در مقایسه با سیلاژ ذرت

دوره 31، شماره 121، اسفند 1397، صفحه 303-316

10.22092/asj.2018.121504.1682

حسین شادی؛ یوسف روزبهان؛ جواد رضائی؛ حسن فضائلی


اثر سطوح مختلف پروتئین عبوری بر رشد و خصوصیات لاشه بز نر رائینی

دوره 27، شماره 105، بهمن 1393، صفحه 35-42

10.22092/asj.2015.100669

مهرداد تقی زاده؛ یوسف روزبهان؛ کامران رضا یزدی؛ رامین حبیبی


تأثیر جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ تاج خروس بر افزایش وزن، تخمیر شکمبه‌ای و فراسنجه‌های خونی یک گله پرواری گوسفند مغانی

دوره 27، شماره 104، آبان 1393، صفحه 39-54

10.22092/asj.2014.100169

یوسف روزبهان؛ جواد رضائی؛ حسن فضائلی؛ مجتبی زاهدی‌فر؛ قاسم مقصودی نژاد