نویسنده = نظر افضلی
اثر سطوح پودر ضایعات عناب بر صفات عملکردی، لیپیدهای خونی و فعالیت آنزیم‌های کبدی جوجه‌های گوشتی

دوره 28، شماره 108، آذر 1394، صفحه 181-194

10.22092/asj.2015.104412

اکبر صبور قله زو؛ نظر افضلی؛ سید محمد حسینی؛ سید جواد حسینی واشان


اثر جیره های حاوی سطوح مختلف سبوس گندم همراه و بدون آنزیم بر عملکرد تولید در مرغ های تخم گذار

دوره 28، شماره 107، شهریور 1394، صفحه 127-136

10.22092/asj.2015.102344

محسن افتاده؛ مسلم باشتنی؛ نظر افضلی؛ همایون فرهنگ فر؛ محمد رضا اصغری