نویسنده = سید جواد حسینی واشان
تعداد مقالات: 11
2. تأثیر نانو اکسید آهن بر شاخص‌های عملکردی، کیفی تخم مرغ و وضعیت پاداکسایشی مرغ‌های تخم‌گذار

دوره 33، شماره 128، پاییز 1399، صفحه 125-140

امیر جوادی فر؛ سید جواد حسینی واشان؛ محمد باقر منتظر تربتی؛ یاسمن شمشیرگران


6. اثر پودر میوه‌ی کهورک بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، سامانه ایمنی و ضداکسیدانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی

دوره 30، شماره 114، بهار 1396، صفحه 231-246

هاشم دشت بان؛ نظر افضلی؛ سید جواد حسینی واشان؛ هادی سریر


9. اثر سطوح پودر ضایعات عناب بر صفات عملکردی، لیپیدهای خونی و فعالیت آنزیم‌های کبدی جوجه‌های گوشتی

دوره 28، شماره 108، پاییز 1394، صفحه 181-194

اکبر صبور قله زو؛ نظر افضلی؛ سید محمد حسینی؛ سید جواد حسینی واشان