نویسنده = سید جواد حسینی واشان
ارزیابی صفات عملکردی، ریخت شناسی ژژنوم و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی روغن سویا و عصاره پوست انار

دوره 35، شماره 134، خرداد 1401، صفحه 115-130

ستاره عابدی؛ سید جواد حسینی واشان؛ سید همایون فرهنگ فر؛ سید احسان غیاثی


اثر عصاره گیاه خرفه بر عملکرد رشد، شاخص‌های بیوشیمیایی خون، پاسخ ایمنی و ریخت شناسی ژژنوم جوجه‌ گوشتی در شرایط تنش گرمایی

دوره 34، شماره 131، شهریور 1400، صفحه 133-150

مهدی کاظمی شورغین؛ سید جواد حسینی واشان؛ مسلم باشتنی؛ محسن مجتهدی


تأثیر نانو اکسید آهن بر شاخص‌های عملکردی، کیفی تخم مرغ و وضعیت پاداکسایشی مرغ‌های تخم‌گذار

دوره 33، شماره 128، آذر 1399، صفحه 125-140

امیر جوادی فر؛ سید جواد حسینی واشان؛ محمد باقر منتظر تربتی؛ یاسمن شمشیرگران


اثر پودر میوه‌ی کهورک بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، سامانه ایمنی و ضداکسیدانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی

دوره 30، شماره 114، خرداد 1396، صفحه 231-246

هاشم دشت بان؛ نظر افضلی؛ سید جواد حسینی واشان؛ هادی سریر


اثر سطوح پودر ضایعات عناب بر صفات عملکردی، لیپیدهای خونی و فعالیت آنزیم‌های کبدی جوجه‌های گوشتی

دوره 28، شماره 108، آذر 1394، صفحه 181-194

اکبر صبور قله زو؛ نظر افضلی؛ سید محمد حسینی؛ سید جواد حسینی واشان