دوره و شماره: دوره 34، شماره 133، اسفند 1400، صفحه 3-166 
متاآنالیز (فراتحلیل) پارامترهای ژنتیکی صفات رشد در گوسفندان ایرانی

صفحه 157-166

سارا عباسی موسی؛ شیدا ورکوهی؛ ساحره جوزی شکالگورابی؛ نادر سالاری؛ مجید خان سفید