دوره و شماره: دوره 34، شماره 132، آذر 1400، صفحه 3-212 
برخی پارامترهای جمعیتی و ترکیب سنی میش و قوچ در گله‌های گوسفند استان خوزستان

صفحه 111-124

بهاره طاهری دزفولی؛ محمود وطن خواه؛ محمد بابائی؛ عزیز کرودنی


بررسی استفاده از نانو دی ال- متیونین بر عملکرد رشد، فراسنجههای خونی و ریخت شناسی روده جوجه‌های گوشتی

صفحه 125-138

بهنام احمدی پور جونقانی؛ حسین ایمانی تبار؛ فریبرز خواجعلی؛ زینب توحیدیان


هم‎خونی و اثر آن بر صفات تولید شیر جمعیت گاوهای هلشتاین ایران

صفحه 181-194

رضا توحیدی؛ مختارعلی عباسی؛ بهروز محمدنظری؛ رستم پهلوان