دوره و شماره: دوره 34، شماره 131، شهریور 1400، صفحه 3-228 
شناسایی مسیر پردازش پروتئین در شبکه آندوپلاسمی به عنوان عامل اصلی تنظیم بروز کرچی در بوقلمون

صفحه 217-228

فاطمه بانکی زاده؛ هدایت اله روشنفکر؛ محمدحسین بناء بازی؛ محمود نظری