دوره و شماره: دوره 33، شماره 127، شهریور 1399، صفحه 3-210 
برآورد هم خونی ژنومی و ارزیابی هموزیگوسیتی ایجاد شده در گاوهای سرابی و نجدی

صفحه 13-30

احد خصالی اقطاعی؛ مهدی وفای واله؛ حسین مرادی شهر بابک؛ غلامرضا داشاب


تعیین ترئونین مورد نیاز جوجه‌های گوشتی سویه آرین 386 در دوره‌ پایانی (22 تا 42 روزگی) با استفاده از ارزیابی پاسخ‌های عملکرد، ایمنی و فراسنجه‌های خونی

صفحه 199-210

ابراهیم بحرینی؛ محمد بوجارپور؛ سید عبداله حسینی؛ سمیه سالاری؛ هدایت الله روشنفکر؛ امیرحسین علیزاده قمصری